glowna aktualnosci 1procent darowizny statut sprawozdania druki kontakt
Fundacja Valetudinaria

zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, jak również do osób prawnych o wsparcie finansowe, które przeznaczone zostanie na realizację celów statutowych.

   Zgodnie z zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, jaką jest Fundacja VALETUDINARIA oraz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem m. in. na cele związane z ochroną i promocją zdrowia.
   Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane na cele związane z tzw. strefą zadań publicznych zgodnie (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Strefa zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

m.in.
ochrony i promocji zdrowia;

Zasady odliczania darowizny

   Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie;
  • przekazane na cele kultu religijnego.
   Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ust. o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

   Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom za udzielenie wsparcia na prowadzenie działalności naszej FUNDACJI.